بایسکشوال چیست

http://edgarrmvq072.iamarrows.com/how-did-we-get-here-the-history-of-bayskshwal-chyst-told-through-tweets

عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� برخی بر این باورند که میان مغز افراد دو جنسگرا با سایرین تفاوت‌های ساختاری و شیمیایی وجود دارد. ترکیب پیچیده از علل زیستی و ژنتیکی با شرایطی که در ابتدای تولد برای کودک رخ می‌دهد