بایسکشوال چیست

https://www.pearltrees.com/f4hzrow771#item421964149

تفاوت پنسکشوال با بایسکشوال چیست؟ این کلمه نه تنها عبارتی ننگ آمیز برای LGBTQ‌ها بوده، بلکه شناخته شدن به عنوان queer احساسی از عضو یک جامعه خاص بودن را به همراه دارد. شما می‌توانید به عنوان پانسکشوال یا بایسکشوال